OBD2

Kun auto vaikutti olevan täysin kunnossa, niin päätin suorittaa vuosikatsastuksen, mutta katsastusaseman OBD-mittari teki link errorin aivan samoin kuin katsastuksen jälkeen tilaamani halpa OBD2 mittari. Vaihdoin myös sulakerasian ja kokeilin myös eri moottorinohjausyksiköllä (ECU), ja tulos oli aivan sama.

Muokkaus 12.9.2020:
https://puolanka.info/harrastukset/lada-samara/obd2-lukuongelman-ratkaisu/

OBD2 linkkejä

https://www.scantool.net/blog/which-obd-ii-protocol-is-supported-by-my-vehicle/

https://www.elekma.com/eri_protokollat

http://www.onboarddiagnostics.com/page03.htm

https://components101.com/connectors/obd2

https://blog.e-ville.com/mika_vikakoodinlukija_autoon_nain_selvitat_sen_itse/

Koska kaikki pitäisi olla aivan kunnossa, mutta mittarit eivät vain saaneet yhteyttä ECU:un, niin mittasin kaikki pinnit jotka menivä OBD-testipistokkeesta ECU:n kaapelin nastoihin. Autossani pinnit 7 ja 11 ovat aktiivisia ja 4 ja 5 ovat maapinnejä ja 16 on + pinni, jossa on jatkuva akkujännite.

Pinnien mittaustulokset

Ja vielä hylkäykseen syy katsastuksessa

Koska auto on kunnossa, niin ainakin lain mukaan se pitäisi hyväksyä katsastuksessa, vaikka OBD-testi ei antaisikaan tulosta.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021090#L6P53a

53 a § (23.11.2018/942)
Vikojen ja puutteellisuuksien luokittelu
Määräaikaiskatsastuksessa havaitut viat ja puutteellisuudet on luokiteltava johonkin seuraavista ryhmistä:

1) vähäiset viat ja puutteellisuudet, joilla ei ole merkittävää vaikutusta ajoneuvon turvallisuuteen eikä ympäristöön;

2) vakavat viat ja puutteellisuudet, jotka voivat vaarantaa ajoneuvon turvallisuuden tai vaikuttaa ympäristöön taikka aiheuttaa vaaraa muille tienkäyttäjille;

3) vaaralliset viat ja puutteellisuudet, jotka suoraan ja välittömästi vaarantavat liikenneturvallisuuden tai vaikuttavat ympäristöön.

Jos ajoneuvossa havaitaan useita samaan ryhmään kuuluvia vähäisiä tai vakavia vikoja tai puutteellisuuksia, ne voidaan niiden yhteisvaikutuksen perusteella luokitella vakaviksi tai vaarallisiksi.

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat määräykset vikojen ja puutteellisuuksien luokittelusta.

54 § (28.6.2017/473)
Ajoneuvon hyväksyminen tai hylkääminen määräaikaiskatsastuksessa
Ajoneuvo on hyväksyttävä määräaikaiskatsastuksessa, jos siinä ei ole 53 a §:ssä tarkoitettua vakavaa vikaa tai puutteellisuutta, vaarallista vikaa tai puutteellisuutta taikka vikoja tai puutteellisuuksia, jotka edellyttävät muutoskatsastusta. Jollei ajoneuvoa hyväksytä määräaikaiskatsastuksessa, se on hylättävä.

FI Ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteet.pdf

Jos käyttöönotosta on katsastushetkellä kulunut yli 10 vuotta, pakokaasupäästöt
tarkastetaan mittaamalla korotetulla pyörintänopeudella, tarkastamalla MI-valon
toiminta, lukemalla OBD-järjestelmän vikamuisti sekä tarkastamalla, että kaikki toimintavalmiuden osatestit on suoritettu sellaisista:
1) M1-luokan ajoneuvoista, joiden kokonaismassa on enintään 2500 kg ja N1 –
luokan ajoneuvoista, joiden vertailumassa on enintään 1305 kg ja ajoneuvon
käyttöönotto on 1.1.2001 tai sen jälkeen kuitenkin nestekaasulla ja maakaasulla toimivista ajoneuvoista, joiden käyttöönotto 1.1.2004 tai sen jälkeen;
2) M1-luokan ajoneuvoista, joiden kokonaismassa on yli 2500 kg ja N1 –luokan
ajoneuvoista, joiden vertailumassa on yli 1305 kg ja käyttöönotto 1.1.2002
tai sen jälkeen kuitenkin nestekaasulla ja maakaasulla toimivista ajoneuvoista, joiden käyttöönotto 1.1.2007 tai sen jälkeen.
Mikäli kaikkia osatestejä ei saada suoritettua, tulee suorittaa korvaavat testit lukemalla lambdaintegraattorin arvon vaihtelu, etummaisen lambdatunnistimen signaalin vaihtelu tai etummaisen lambdatunnistimen lambda-arvon vaihtelu. Jos mitään
edellä mainituista säätöparametreista ei ole auton järjestelmästä luettavissa, mitataan lambda-arvo joutokäynnillä pakokaasuanalysaattorilla. Päästömittauksen perusteella taulukon 1 mukaiset arvot ylittävät päästöt luokitellaan vikoihin ja puutteellisuuksiin liitteen 1 taulukon C 15 kohdan mukaisesti. Vakavaksi viaksi (hylkäysviaksi) määritellään MI-valon virheellinen toiminta tai vikamuistissa oleva jokin vikakoodeista: P0001-P0499 tai P0650. Vakavaksi viaksi (hylkäysviaksi) määritellään

OBD-ongelmia ratkottu tuloksellisesti.pdf

OBD-testerin ja auton välille ei muodostu tiedonsiirtoyhteyttä

Jatkossa OBD-testi voidaan hyväksyä, vaikka testilaitteen ja auton välille ei saataisi muodostettua
tiedonsiirtoyhteyttä. Näissä tapauksissa asiakasta opastetaan sekä suullisesti että kirjallisesti selvittämään ensisijaisesti automaahantuojan kanssa, mistä yhteysongelma mahdollisesti johtuu.
Asiakas saa mukaansa AKEn erillisen tiedotteen asiasta.

– Katsastaja raportoi kaikki katsastusasemalla havaitut yhteysongemat AKElle ja ne
käsitellään automaahantuojien ja testauslaitteiden edustajien välisissä säännöllisissä
kokouksissa, joissa pyritään selvittämään ongelmien syyt, kertoo yksikönpäällikkö Pellikka.

4756-Ottomoottorikayttoisten_pakokaasupaastojen_tarkastus.pdf

Vaikka auton ja testilaitteen välille ei saada muodostettua tiedonsiirtoyhteyttä, voidaan
auto hyväksyä OBD-testin osalta, mikäli MI-valo ei osoita auton päästöihin vaikuttavissa
järjestelmissä olevan vikaa ja lambda-arvo tyhjäkäynnillä on sallituissa rajoissa.